Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOROSŁYCH I POZOSTAŁYCH FORM KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH.

§1 Postanowienia ogólne

1. Świadczymy usługi edukacyjne dla dorosłych w dziedzinie pisania wzorów prac naukowych.

2. Zleceniodawcy przekazujemy napisaną, oryginalną pracę wraz z przypisami.

3. Cena pracy obejmuje dokonanie przez nas poprawy pracy według uwag zgłoszonych przez klienta.

4. Teksty prac naukowych, materiały szkoleniowe i inne mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem - zwłaszcza Prawami Autorski mi i Art. 272. K.K.

5. Za sposób wykorzystania nadesłanych materiałów serwis nie ponosi odpowiedzialności. Przerywamy współpracę w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że praca jest wykorzystywana niezgodnie z prawem.

§2 Realizacja zamówień. Termin realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie z klientem i jest dostosowany do potrzeb zleceniodawcy i możliwości serwisu.

2. Realizacja usług odbywa się etapami, prace zazwyczaj przekazuje my rozdziałami.

3. Odbiór materiałów następować może drogą tradycyjną (osobiście lub pocztą) bądź drogą elektroniczną (e - mail).

4. Płatność za usługi jest uiszczana ratalnie w miarę postępu prac i odbioru materiałów.

5. Zgłaszane uwagi i ustalenia powinny mieć formę pisemną i być przekazane drogą elektroniczną (e - mail) bądź tradycyjną (za pomocą poczty lub osobiście).

6. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność (i koszty) za modyfikacje ustalonych wcześniej wytycznych do pracy, np. za modyfikację planu po nap isaniu już pracy.

7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§3 Formy składania zamówień

1. Elektroniczna.

2. Telefoniczna.

3. Osobista w naszym biurze.

§4 Inne postanowienia

1. W wypadku choroby osoby zajmującej się konkretnym zleceniem (potwierdzonej zwolnieniem lekarskim) termin oddania materiału może się wydłużyć o okres tejże choroby.

2. Gwarancja na dokonanie bezpłatnej poprawy obowiązuje przez 1 miesiąc od momentu przekazania przez nas zamówionych materiałów.

3. Poprawy dokonuję w ciągu 2 tygodni od otrzymania od klienta uwag.